خبر

مسیر شما: اخبار هشتمین شماره پژوهش نامه منتشر شد
هشتمین شماره پژوهش نامه منتشر شد

آنچه که پیش رو دارید تلاشــی برای ارائه کلیدی ترین نکات گزارش های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در هفته های گذشته است که به شما کمک خواهد کرد در صورتی که فرصت مطالعه متن کامل گزارش ها را ندارید، محورهای اصلی آنها را بدست آورید. «پژوهشنامه» شنبه های هر هفته از سوی روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس منتشر خواهد شد و از طریق لینک های زیر در  دسترس است:
 
پژوهشنامه شماره 1
پژوهشنامه شماره 2
پژوهشنامه شماره 3
پژوهشنامه شماره 4
پژوهشنامه شماره ۵
پژوهشنامه شماره 6
پژوهشنامه شماره 7
پژوهشنامه شماره 8

نظر شما