با کارآ شدن نظام ارجاع، بیمه شده روستایی برای دریافت خدمات درمانی باید از طریق پزشک خانواده اقدام کند

دفاتر مطالعات برنامه و بودجه و اجتماعی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی مشترک نظر کارشناسی خود پیرامون طرح استفساریه بند «الف» تبصره 15 قانون بودجه سال 1384 کل کشور را اعلام کردند.

بر اساس اعلام واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، در این گزارش در تشریح نحوه بیمه خدمات درمانی روستائیان و وظایف دولت در این خصوص آمده است: بر اساس تبصره 14 قانون بودجه سال 1384 دولت مکلف است برای تمامی روستاییان تحت پوشش خدمات بیمه درمانی، دفترچه درمان صادر نموده و هزینه‌های چاپ و صدور آن را از بیمه شدگان دریافت نماید و همچنین در بند «الف» تبصره 15 این قانون نیز قید شده که وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است تمامی روستائیان و اهالی شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر را که تحت پوشش هیچ نوع بیمه خدمات درمانی نمی‌باشند به طور رایگان و از محل اعتبار ردیف 129109 قسمت چهارم این قانون تحت پوشش خدمات درمانی قرار داده و در نیمه اول سال جاری دفترچه بیمه خدمات درمانی آنان را صادر و تحویل نماید.
گزارش یاد شده با اشاره به افزون بودن میزان اعتبار مصوب ردیف 129109 قانون بودجه سال 84 از رقم پیشنهادی دولت افزود: با افزایش قابل توجه حق سرانه ماهانه بیمه خدمات درمانی از حدود 000/21ریال در سال1383 به 35050 ریال برای سال 1384 از یکسو و عدم پیش‌بینی میزان سهم و چگونگی مشارکت روستاییان و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از 20 هزار نفر در این طرح از سوی دیگر، در عمل تعادل و توازن پیش بینی شده بین منابع اختصاص یافته و تعهدات اجرایی از دید سازمان بیمه خدمات درمانی کشور و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به هم خورده است.
در ادامه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح شده است: هر چند در بند «الف» تبصره‌های 14 و 15 قانون بودجه سال 1384 کل کشور اشاره مستقیمی به ارجاع (نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده) نشده است ولی با توجه به این که چنین اقدامی از طریق وزارت رفاه و تامین‌اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی صورت می‌گیرد و بر اساس قانون بیمه همگانی و همچنین تکلیف قانون برنامه چهارم، خواه ناخواه این کار باید در چارچوب نظام ارجاع انجام شود و بیمه شده روستایی نیز برای دریافت خدمات درمانی باید از طریق پزشک خانواده اقدام کند، بنابراین طرح استفساریه یاد شده به لحاظ صراحت احکام ناظر بر تکلیف دولت برای پوشش بیمه خدمات درمانی روستاییان و تهیه و صدور دفترچه ‌بیمه خدمات‌درمانی آنان در تبصره‌های 14 و 15 قانون مذکور، موضوعیتی ندارد و انجام آن در صورت فراهم‌آوردن شرایط و زمینه اجرایی می‌تواند ضمن حفظ هماهنگی و همسویی با اهداف و تمهیدات اجرایی نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده، برنامه‌ریزی و مدیریت شود.

برچسب ها

اخبار پژوهشی