معافیت های مالیاتی و سهم آن ها از کل درآمدهای مالیاتی

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی معافیت‌های مالیاتی و سهم آن‌ها از کل درآمدهای مالیاتی را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌ها دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: معافیت مالیاتی عموما به منظور حمایت از توسعه مناطق خاص و برخی فعالیت‌های اقتصادی نظیر بخش کشاورزی و یا کمک به اقشار خاص در اقسام مختلف اعمال می‌شود.
این گزارش دو روش را برای محاسبه معافیت‌های مالیاتی رایج در کشور نام می‌برد و می‌افزاید: در روش اول با استفاده از تولید ناخالص داخلی، مالیات بالقوه به دست آمده و از کسر مالیات وصولی از مالیات بالقوه، معافیت مالیاتی محاسبه شده است. در این روش با استفاده از تولید ناخالص داخلی با نفت نسبت معافیت مالیاتی پس از کسر فرار مالیاتی به مالیات بالقوه 2/31 درصد بوده و با استفاده از تولید ناخالص داخلی بدون نفت نسبت مذکور 9/19 درصد بوده است.
بنابراین گزارش، در روش دوم معافیت مالیاتی در بخش کشاورزی، اشخاص حقوقی مورد محاسبه قرار گرفته است که در این روش مالیات قابل وصول از بخش کشاورزی با استفاده از روش نرخ موثر مالیات محاسبه گردید، که نتایج آن حاکی است نسبت معافیت به مالیات بالقوه بخش‌های مذکور حدود 5/51 درصد بوده است.
این دفتر در خصوص اشکالات معافیت مالیاتی رایج در کشور می‌افزاید: عدم شفافیت و صراحت در قوانین، و اینکه قوانین مالیاتی در یک قانون واحد تجمیع نشده و یک مرجع قانونی مشخص در این خصوص تصمیم‌گیری نمی کند، از عمده اشکالات معافیت مالیاتی رایج در کشور است.
این گزارش حاکی است، قوانین مرتبط با معافیت‌های مالیاتی باید بازنگری و اصلاح شود، به گونه ای که موجب تحریک و تشویق سرمایه گذاری های جدید شود نه اینکه به سرمایه گذاری های قبلی تحت عنوان معافیت مالیاتی، یارانه پرداخت شود.
همچنین، معافیت مالیاتی برای پوشش ریسک بخش های تولید به فعالان در بخش های تولیدی اختصاص یاید و در اعطای معافیت مالیاتی بخشی و نهادی اعطای معافیت به گونه ای باشد که موجب تبعیض و در نهایت کاهش رقابت‌پذیری نگردد تا کارایی اقتصادی افزایش یابد.

برچسب ها

اخبار پژوهشی