ارزیابی عملکرد مالی بیمه شخص ثالث طی سالهای 1388 و 1389

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عملکرد مالی بیمه شخص ثالث طی سالهای 1388 و 1389 را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بررسی وضعیت سود و زیان عملیات بیمه شخص ثالث طی سال های 1387 تا 1389 به ترتیب با 1332 و 1557 و 2096 میلیارد ریال زیان همراه بوده است، افزود: در حالی که عملکرد شرکت های بیمه پاسارگاد، آسیا، البرز ، سامان، امید ، کارآفرین، ایران، دانا و ملت در رشته مذکور در هر سه سال زیانده و عملکرد شرکت های بیمه پارسیان، نوین، ایران معین، معلم، رازی ، توسعه و حافظ در هر سه سال سودآور بوده است. لکن عملکرد بیمه میهن در سال های 1387 و 1388 با زیان و در سال 1389 با سود همراه بوده است. همچنین بیمه سینا نیز در سال های 1387 و 1389 با زیان و در سال 1388 سودآور و بیمه دی در سال های 1387 و 1388 سودآور و در سال 1389 زیانده بوده اند.
همچنین در سال 1387 معادل 6 درصد پرتفوی ثالث به شرکت های بیمه سودده و 94 درصد پرتفوی ثالث به شرکت های بیمه زیانده تعلق داشته است که این ترکیب در سال 1388 به 15 درصد برای شرکت های سودده و 85 درصد برای شرکت های زیانده و در سال 1389 به 12 درصد برای شرکت های سودده و 88 درصد برای شرکت های زیانده تغییر یافته است.
مرکز پژوهش ها در ادامه گزارش خود در قالب یکی از پیشنهادهای خود با اشاره به بند «ب» مادة 11 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 13/5/1388 مجمع عمومی صندوق تامین خسارت های بدنی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، پیرامون دریافت جریمه از دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که فاقد بیمه نامه اجباری شخص ثالث بوده اند، آورده است: برای دوره ای که فرد به هر دلیل وسیله نقلیه خود را بیمه شخص ثالث نکرده و از هیچگونه خدمات بیمه ای نیز استفاده ننموده، پرداخت جریمه هیچ گونه وجه عقلی و شرعی نخواهد داشت. ضمن اینکه تردد با وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث می تواند مشمول اعمال قوانین راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی شود و لذا همین مقدار تنبیه و جریمه کفایت می کند.
بر این اساس پیشنهاد می شود ماده یک دستورالعمل نحوه وصول و تقسیط مبلغ جریمه موضوع بند «ب» ماده (11) قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 13/5/1388 مجمع عمومی صندوق به شرح زیر اصلاح گردد:
« ماده (1) – دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی که از انجام بیمه موضوع قانون بیمه شخص ثالث خودداری کنند طبق بند «ب» ماده (11) قانون مزبور، هنگام بیمه نمودن وسیله نقلیه خود بجز حق بیمه متعلقه، هیچ گونه وجه مازادی تحت عنوان جریمه پرداخت نکند.

برچسب ها

اخبار پژوهشی