خبر

مسیر شما: اخبار بررسی تاریخچه و عملکرد شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران
بررسی تاریخچه و عملکرد شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخچه و عملکرد شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران (ویرایش اول) را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات این مرکز اعلام داشت: امروزه بسیاری از موسسات اعتباری جهان به واسطه خدمات سامانه اعتبارسنجی به پایگاه داده های منسجم و کارآ در زمینه اطلاعات درخواست کنندگان بالقوه و بالفعل اعتبار، دسترسی دارند. سامانه اعتبارسنجی در دهه های اخیر جایگاه ویژه ای در نظام پولی و مالی کشورها یافته و اکنون کمتر کشوری از خدمات این گونه شرکت ها بی بهره است. در پی احساس نیاز به در اختیار داشتن تمامی اطلاعات اعتباری اشخاص متقاضی، نهادهایی تخصصی تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری در راستای سنجش بهینه خطرپذیری اعتباری دریافت کنندگان اعتبار شکل گرفته است. نهاد مزبور، مهمترین منبع اطلاعات اعتباری گذشته و حال دریافت کنندگان بالقوه و بالفعل اعتبار است. نهاد اعتبارسنجی به واسطه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در اعطای تسهیلات، موجب ایجاد زمینه مناسب برای مدیریت بهینه خطرپذیری در مراکز اعطای اعتبار شده و نقش بسزایی در رشد و توسعه پایدار این گونه مراکز ایفا می کنند. طی سال های 1996 تا 2004 به دنبال افزایش 60 درصدی میزان اعتبارات اعطایی در اندازه های کوچک ، رشد نهادهای اعتبارسنجی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه افزایش چشمگیری داشته است. از همین رو شرکت اعتبارسنجی نقش مهمی را در بازار اعتباری ایفا می کند. این گونه نهادها، ارزیابی دریافت کنندگان اعتبار را تسهیل و به عنوان ابزار موثر نظارتی عمل می کنند.
این گزارش می افزاید: گسترش بازارها و نهادهای مالی و به تبع آن ها محصولات متنوع در این زمینه باعث شده تا فرآیند تامین مالی و اخذ اعتبارات لازم برای پیشبرد امور در سطح شرکت ها و افراد به شکل سریع و قابل اطمینان از الزامات و اولویت های اقتصاد کشور محسوب شوند.
-سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری(Credit Bureau) (یا اصطلاحا نظام سنجش اعتبار) از جمله عناصر ضروری زیربنایی ساختارها و نهادهای مالی به شمار می روند که فرآیند دسترسی به منابع مالی را تسهیل می کنند. به همین دلیل سازمان های بین المللی نظیر بانک جهانی، تاسیس سامانه اعتبارسنجی را در کشورهای در حال توسعه مورد حمایت قرار می دهند.
امروزه در کشورهای توسعه یافته ای که دارای سامانه اعتبارسنجی اند بیش از 90 درصد مردم به خدمات مالی رسمی دسترسی دارند در حالی که این نسبت در بازارهای فاقد این سامانه کمتر از 25 درصد است.
- ایجاد سامانه اعتبارسنجی یک تحول عمده در رویکردهای سنتی بانک هاست و موجب می شود خدمات مالی توسعه یافته و هزینه های ارائه وام و اعتبارات مالی کاهش یابد.
-شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران در واقع موسسه ای است که اطلاعات مرتبط با سابقه اعتباری وام گیرندگان (افراد ، کسب و کارهای کوچک و شرکت های بزرگ) را از طریق بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر منابع عمومی در دسترس جمع آوری می کند و بر اساس آن گزارشی تحت عنوان «Credit Report»منتشر می سازد. در این گزارش ها علاوه بر ارائه اطلاعات خام، بر اساس مدل های ریاضی و آماری، امتیازاتی نیز به هر فرد یا شرکت تعلق می گیرد که احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات توسط وام گیرنده را برآورد می کند.
- نظام های سنجش اعتبار با شرکت های رتبه بندی اعتباری (Agencies Credit Rating)نظیر Moodys, S&P و Fitchتفاوت دارند زیرا:
1. شرکت های رتبه بندی اعتباری، اطلاعات مالی مرتبط با شرکت های بزرگ را جمع آوری و بر اساس تحلیل تفصیلی عملیات و مدیریت هر شرکت، نسبت به انتشار رتبه های اعتباری اقدام می کنند در حالی که سامانه اعتبارسنجی، اطلاعات مرتبط با اعتبارگیرندگان را جمع آوری کرده و تحلیل های خود را بر اساس مدل های آماری و نمونه گیری انجام می دهند.
2. شرکت های رتبه بندی اعتباری به طور مستقل از مشتریان خود عمل می کنند. در صورتی که سامانه اعتبارسنجی توسط گروهی از نهادهای مالی (به ویژه بانک ها) تاسیس می شود و اصل «استقلال مالکیت از مشتری» مورد توجه قرار ندارد.

نظر شما