در دیدار جلالی و معاون برنامه ریزی وزارت نفت صورت گرفت:

بررسی تخصصی وضعیت میادین نفت و گاز کشور

در این نشست وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران و کشورهای عضو اوپک ، اقدامات انجلم شده در کشف و توسعه میادین مشترک ، میادین نفت و گاز جدید کشف شده و افزایش تولید بنزین مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت و معاونان وی با حضور در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، با کاظم جلالی دیدار و گفتگو کردند.

بنا بر این گزارش ، در این نشست وضعیت ذخایر نفت و گاز ایران و کشورهای عضو اوپک ، اقدامات انجلم شده در کشف و توسعه میادین مشترک ، میادین نفت و گاز جدید کشف شده و افزایش تولید بنزین مورد بررسی تحلیلی قرار گرفت.

بنا بر این گزارش در این نشست همچنین مشکلات صنعت نفت و چگونگی افزایش سرمایه گذاری در این حوزه بررسی گردید.