خبر

مسیر شما: اخبار نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی تعیین شد
نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی تعیین شد

نمایندگان خانه ملت موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح و موادی را الحاق کردند که براساس آن تعیین ارکان هر اتاق تعاون و نحوه انتخاب ترکیب اتاق تعاون مرکزی از جمله موارد اصلاح شده است.

به گزارش  روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (یکشنبه 6 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد مواد 10، 11 و 12 را تصویب کردند.

براساس ماده 10 طرح مذکور نمایندگان با 163 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در صحن علنی عبارت "هیأت مدیره" را در مواد 58 تا 63 قانون بخش تعاون اقتصاد جایگزین عبارت "هیأت رئیسه" کردند.

براساس اصلاح صورت گرفته ارکان هر اتاق تعاون شامل مجمع نمایندگان، هیأت رئیسه و هیأت بازرسی می شود همچنین هیأت رئیسه اتاق های تعاون متشکل از 3 تا 7نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل از میان اعضای تعاونی ها می باشند که حتی الامکان از تعاونی های کشاورزی و روستایی و عشایری، صنعتی، معدنی، عمران شهری و روستایی و توزیع خواهند بود و برای مدت 3 سال از طرف مجمع نمایندگان انتخاب می شوند.

لازم به ذکراست براساس ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد وظایف هیأت رئیسه فعالیت لازم جهت تأمین مقاصد اتاق تعاون بر طبق اساسنامه و آیین نامه های مربوط، اداره کلی امور مربوط به اتاق تعاون و انجام کلیه مکاتبات و ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق طبق آیین نامه های داخلی آن، اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان، ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان و انتخاب دبیردر اتاق های استان و شهرستان و دبیر کل در اتاق مرکزی به منظور انجام امور اجرایی تعیین شد.

براساس تبصره ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد هیأت رئیسه می تواند بخشی از اختیارات خود را به دبیر یا دبیرکل تفویض نماید.

همچنین براساس ماده 62 نیز هیأت رئیسه اتاق تعاون هر استان موظف به ایجاد ارتباط، هماهنگی و همکاری بین اتاقهای شهرستان های مربوط به خود است و آنها نیز موظف به همکاری هستند؛ همچنین هیأت رئیسه اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان ها می باشد و آنها نیز موظف به همکاری هستند.

گفتنی است ماده 63 قانون بخش تعاونی اقتصاد نیز اصلاح شد که براساس آن هیأت بازرسی متشکل از 3 عضو می باشد که دو نفر آنها به وسیله مجمع عمومی نمایندگان و یک نفردیگر به وسیله وزارت تعاون تعیین می شود.

وظایف هیأت بازرسی نیز در ماده یاد شده مشخص شد که براساس آن نظارت و بازرسی مستمر از نظر رعایت اساسنامه و آیین نامه های اتاق تعاون و قوانین و مقررات مربوط،رسیدگی به حساب ها، دفاتر، اسناد، صورت های مالی از قبیل ترازنامه و عملکرد مالی و گزارش به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون، بررسی شکایات و تخلفات مربوط به اتاق تعاون و گزارش به مراجع ذیربط و همچنین ارائه گزارش های سالانه و نوبتی به مجمع نمایندگان و وزارت تعاون از نظر وضعیت فعالیت های اتاق تعاون و رعایت قوانین و مقررات و اظهارنظر در مورد گزارش های هیأت رئیسه از وظایف هیأت بازرسی هستند.

ضمن اینکه براساس تبصره ماده 63 قانون بخش تعاونی اقتصاد هیأت رئیسه مکلف است اسناد و مدارک مورد درخواست هیأت بازرسی را در اختیار آنان قرار دهد.

نمایندگان در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد نیز با ماده 11 این طرح با 181 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضردر صحن علنی موافقت کردند.

براساس ماده یاد شده تبصره 2 ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد اصلاح شد که طی آن مجمع نمایندگان اتاق تعاون حسب مورد در استان ها، شهرستان ها و مرکز و با حضور نمایندگان اتاقهای تعاون و اتحادیه ها تشکیل می شود و هرنماینده با کارت عضویت معتبر دارای یک رأی است.

گفتنی است همچنین نمایندگان با139 رأی موافق، 21 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع ازمجموع 229 نماینده حاضردر صحن علنی با پیشنهاد نوری قزلجه مبنی بر الحاق یک تبصره به ماده 59 قانون بخش تعاونی اقتصاد موافقت کردند.

براساس تبصره الحاقی در ترکیب 7 نفر اتاق تعاون مرکزی، حتی المقدور از انواع شرکت های تعاونی نظیرشرکت های تعاونی تولیدی و چند منظوره، خدماتی و تأمین نیاز مشاغل تولیدی و خدماتی،مسکن، اعتبار، مصرف، مرزنشینان، تعاونی های سهامی عام و فراگیر و سهام عدالت انتخاب می شود.

نمایندگان خانه ملت نیز ماده 12 مبنی بر حذف بند 6 ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد و اصلاح تبصره آن را با 171 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

گفتنی است براساس تبصره ماده 61 قانون بخش تعاونی اقتصاد مسئولیت کلیه امور اجرایی اتاق برعهده رئیس اتاق است که ریاست هیأت رئیسه اتاق را هم برعهده دارد و جهت هماهنگی امور و پیگیری مصوبات، فردی را به عنوان دبیرکل در اتاق تعاون ایران ودبیر در اتاق های شهرستان و استان با تصویب هیأت رئیسه انتخاب می کند.

لازم به ذکر است بررسی مواد 13 و 14 اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد باقی مانده است.

نظر شما