کانون های تفکر (ویرایش دوم)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ویرایش دوم گزارش کانون های تفکر را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز با بیان این مطلب که گرچه در تمامی تحلیل ها ، فرصت ها و برنامه ریزی ها از کانون های تفکر یاد می شود؛ ولی چیز زیادی از آفرینش ایده های نو نمی دانیم افزود: در وضع کنونی، در کانون های تفکر کشور گشایشی دیده نمی شود و فقط واژگان نحوی اتاق فکر ، اندیشگاه یا کانون های تفکر مورد استفاده قرار می گیرند این کانون ها به لحاظ سیاست ها و کارکردها به گونه ای سامان یافته اند که هیچ رگه امیدی در آنها دیده نمی شود.
به نظر می رسد اولویت منطقی کانون ها، اولویت برنامه ریزی برای تربیت نیروی انسانی فکور در جامعه است از طرفی برای شکل گیری چنین اولویتی تلاش بسیاری لازم است تا کارشناسانی با محوریت تفکر بر سرکار آیند و سیاست ها و تصمیم سازی ها بر مبنای تفکر انجام گیرند.
این گزارش می افزاید: برنامه ریزی کنونی در کشور به گونه ای است که با افزایش مصرف تفکر، اذهان عمومی ، ناخواسته با دانسته های عرفی سرو کار پیدا کرده و کمتر اندیشه فکر برانگیزی در آنها به چشم می خورد . این وضع ممکن است به قطع رابطه این کانون ها با تفکر منجر شده یا اینکه مانع تزریق زمینه های فکر در جامعه شود. البته باید از قابلیت های کنونی استفاده کرد و در عین حال نباید ارزش های منابع فکرسازی را نادیده گرفت.
اولویت منطقی کانون ها، برنامه ریزی فراتر از جامعه و استراتژیک و ورود یافتن در برنامه ریزی غلتان برای تعلیم نیروی انسانی در جامعه سیاستی و حکومتی است . اگر نیروی انسانی در جامعه ای ساخته شود، هیچ وضع بیهوده ای در آن جامعه و نظام حکمرانی پدیدار نمی شود . یعنی در نظام حکومتی با تربیت نیروی انسانی پیامدی از دانش فکر در جامعه فکری به وجود می آید که امیدآفرین است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی