ابزارها و فنون درک آینده گردشگری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ابزارها و فنون درک آینده گردشگری را مورد بررسی قرار داد.

بنا به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: سازمان و بخش های فعال در حیطه گردشگری درک روندهای آینده وچگونگی تاثیرپذیری عرضه و تقاضای گردشگری از چنین روندهایی را در صدر الزامات مورد توجه خود قرار داه اند. دلیل پررنگ شدن مباحث آینده پژوهی در گردشگری را می توان در این امر جستجو کرد که «طرح مباحث در خصوص آینده سازمان های دولتی و خصوصی حوزه گردشگری را در شفاف کردن فضای پیش رو و اخذ تصمیمات درست یاری می رساند» . بدیهی است در صنایع «مرتبا در حال تغییری» و «رقابتی » همچون گردشگری، موفقیت و برتری نسبت به دیگر رقبا بدون چنین درکی امکان پذیر نیست.
این گزارش می افزاید: فنون متفاوتی به منظور آینده پژوهی وجود دارند که از میان آنها می توان به خیال نگاری آگاهانه، سناریوسازی، مدل سازی و پیش بینی به عنوان مهمترین روش اشاره کرد. هر یک از این روش ها بسته به هدف و با توجه به برهه زمانی خاص (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) به کار برده می شوند. برنامه ریزی سناریو به عنوان روشی همراه با سنجش میزان ریسک و خلاقیت، ، از جمله شیوه های مورد توجه در حوزه آینده پژوهی به حساب می آیند. سناریوسازی گردشگری شامل 9 مرحله است که با مرور ادبیات موضوع آغاز و به پیاده سازی راهبردها ، ختم می شود. گزارش استیفن دراپر مثالی است از به کارگیری روش سناریوسازی در حیطه گردشگری. وی چهار سناریوی: ترقی ناگهانی و شکوفا شدن، ناآرامی توزیع شده، قیمت و مزیت، فشار سوخت (فسیلی) را برای 20 سال آتی گردشگری ارائه می کند. روش دیگر در حوزه آینده پژوهی ، پیش بینی است. این روش به مفهوم برآورد تقاضای آتی گردشگری است. برای پیش بینی از روش هایی نظیر مدل های استقرایی ، روش های رگرسیونی ، مدل های علی و غیره، استفاده می شوند. باید توجه داشت که به کارگیری روش های آینده پژوهی بدون در نظر گرفتن محرک ها و روندهای اصلی موثر بر گردشگری امکان پذیر نخواهد بود. در زمینه گردشگری، محرک هایی مانند کاهش منابع نفتی و افزایش قیمت آن به عنوان منبع اصلی حمل و نقل، تغییر جمعیت شناختی گردشگران (نظیر رشد جمعیت ، افزایش سن و مهاجرت) ، مسائل زیست محیطی و تغییرات اقتصادی را می توان از جمله عوامل اصلی شکل دهنده روندهای آتی گردشگری دانست. به هر روی به کارگیری فنون آینده پژوهی لازمه رقابت پذیری در دنیای گردشگری است و هر مدیر با توجه به نیازهای خود ناگریز از توجه به روندهای آتی است.

برچسب ها

اخبار پژوهشی