بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 23- بخش های هواشناسی و مدیریت بحران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه سال 1394 بخش های هواشناسی و مدیریت بحران را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: در بخش اول این گزارش، وضعیت اعتبارات سازمان هواشناسی کشور در لایحه بودجه سال 1394 مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم نیز به بررسی بودجه سازمان مدیریت بحران کشور پرداخته شده است. اعتبارات بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال 1394 تحت عناوین پنج برنامه خدمات هواشناسی، پژوهش های کاربردی، آموزش غیررسمی کوتاه مدت، حمایت از تحقیق و توسعه تجاری و صنعتی و برنامه توسعه علوم طبیعی محض و کاربردی ارائه شده است. جمع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای برنامه خدمات هواشناسی به عنوان مهمترین برنامه بخش هواشناسی در لایحه بودجه سال 1394 نسبت به رقم مصوب در قانون بودجه سال 1393 به میزان 14/31 درصد رشد داشته است. همچنین درصد رشد بودجه سازمان هواشناسی در بخش اعتبارات هزینه ای 19 درصد و در بخش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای حدود 17 درصد بوده است و بودجه سازمان هواشناسی در مجموع 17/65 درصد نسبت به سال قبل، رشد را نشان می دهد. اهمیت بخش هواشناسی و تاثیر آن بر سایر بخش ها، نیاز به تکمیل و تجهیز تاسیسات این بخش و وقوع پدیده های طبیعی اقلیمی مرتبط با این بخش، نیاز به توجه بیشتر به اعتبارات این بخش را در لایحه بودجه سال 1394 کل کشور نشان می دهد. در رابطه با اعتبارات سازمان مدیریت بحران کشور قابل ذکر است که در لایحه بودجه سال 1394 مجموع اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای سازمان مدیریت بحران کشور به میزان49.000 میلیون ریال است که این مبلغ به میزان 13 درصد رشد، نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال 1393 کشور نشان می دهد. لازم به ذکر است ، از آنجا که قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به صورت موقت است، لذا برای دائمی کردن و بسط تشکیلات آن متناسب با مواد قانونی مربوط، نیازمند اعتباراتی فراتر از افزایش 13 درصدی مرقوم در لایحه بودجه سال 1394 است.
در حال حاضر کشور ایران شاهد ظهور پدیده های جوی و اقلیمی از جمله وقوع خشکسالی از طرفی و رخداد پدیده های ناشی از پیامدهای خشکسالی از قبیل گردوغبار، آلودگی هوا و آتش سوزی جنگل ها و مراتع کشور از طرف دیگر است. در این راستا اهمیت بخش هواشناسی و برنامه های مرتبط با این بخش از قبیل برنامه خدمات هواشناسی شامل زیربرنامه های پیش بینی ، پایش و غیره، غیرقابل انکار است. علاوه بر اثرپذیری بخش های حمل و نقل ، هوانوردی و دریانوردی از بخش هواشناسی ، وابستگی بخش های دیگر به این بخش از جمله بخش کشاورزی، آب و محیط زیست اهمیت این بخش را مضاعف می سازد.
 

برچسب ها

اخبار پژوهشی