کانون های تفکر ژاپن (نیرا یک تجربه شرقی)

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی کانون های تفکر ژاپن را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی این مرکز اعلام کرد: کانون های تفکر یکی از مهمترین بازیگران سیاست در جوامع دمکراتیک به شمار می روند. این کانون ها برای جامعه و سیاست در جایگاه زیرساخت نرم فکری و دانش بنیان، تکثر، تضارب و تواتر پژوهش ها، تصمیم سازی ها وسنجش های سیاستی را تضمین می کنند. لذا مشارکت افراد غیردولتی با دولت در سیاست سازی عمومی شاخصی مهم محسوب می شود. کانون های تفکر در تعریف مدرن، تکثر خط مشی ها و مشارکت گسترده بازیگران سیاست ساز را فراهم می آورند و طیف متنوعی از ایده ها و طرح های سیاستی جایگزین را ارائه می دهند. از آنجا که جامعه بشری پیوسته در حال توسعه و گسترش است برای ارائه تعریف معین کانون تفکر، زمان بیشتری نیاز است. این مفهوم حتی در خاستگاه خود از اندیشگاه های استراتژیک سری و کاملا بسته و وابسته تا سازمان های عام المنفعه مستقل سیاست پژوه که زمینه فکرسازی و فکر برانگیزی در جامعه را دامن می زنند متغیر بوده است. کانون های تفکر از ابداعات قرن بیستم محسوب می شوند که در دهه بعد از جنگ سرد در سراسر جهان گسترش یافتند. در آسیا به طور عمده کانون های تفکر مدرن بعد از جنگ جهانی دوم چند دهه بعد از کشورهای غربی تاسیس شدند. از سوی دیگر روشن است که سنن تاریخی و سیاسی هر منطقه به طور عمده متفاوتند و مفاهیم وارداتی دقیقا مطابق خاستگاه خود معنی نمی یابند. ژاپن نیز پس از اقتباس مفهوم کانون های تفکر، بازه متنوعی از تعریف و کارکرد آنها را تجربه کرده است. از موسسات تحقیقاتی که به رهبران سیاسی مشاوره سیاستی می دهند گرفته تا بنیادهای عام المنفعه که تلاش می کنند با استقلال بیشتر از دولت به ارائه توصیه های سیاستی جسورانه تری مبادرت کنند. در این مسیر کانون های تفکر ژاپن شاهد تحولات گسترده ای در تعریف ، ساختار، نهاد و کارکرد بوده اند. با توجه به تاثیر منفی بحران های اقتصادی دولت ژاپن در مقاطع مختلف بر کانون های تفکر، هم اکنون گرایش فزاینده ای به سوی استقلال از بودجه عمومی بروز کرده است. این نیاز زمینه تعریف مفاهیمی چون «بازار سیاست» ، «شبکه کانون های تفکر» در جهت برانگیختن انگیزه های غیرانتفاعی شهروندی برای مشارکت در سیاستگذاری را فراهم آورده است. کانون های تفکر در این نقش، خبرگانی از رشته های مختلف را گردهم می آورند که به نمایندگی از مردم با نظارت مستقیم بر حکومت به ارائه آزادانه و جسورانه سیاست های جایگزین می پردازند.

برچسب ها

اخبار پژوهشی، بازار سیاست، شبکه کانون های تفکر، کانون های تفکر ژاپن