آسیب شناسی آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، آئین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه سال 1394 کل کشور را آسیب شناسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز با بیان این مطلب که تبصره «20» قانون بودجه سال 1394 کل کشور به موضوع هدفمندسازی یارانه ها در سال جاری اختصاص دارد، افزود: بنابر بند «ط» تبصره مزبور ، تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی این تبصره به دستگاه های ذیربط با محوریت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محول شده است لذا در گزارش حاضر تلاش شده که ضمن بررسی آیین نامه مزبور (مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 29433 / ت 51902 ه مورخ 1394/3/10 ، اشکالات ماهوی و فنی این آیین نامه در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها مورد واکاوی قرار گیرد.

به این منظور ابتدا مرور کوتاهی بر متن تبصره «20» قانون بودجه سال 1394 کل کشور صورت گرفته و سپس به آسیب شناسی آیین نامه اجرایی مرتبط با تبصره فوق الذکر پرداخته شده است.

 

برچسب ها

آسیب شناسی آیین نامه اجرایی تبصره (20) قانون بودجه، اخبارپژوهشی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، هدفمندسازی یارانه ها