خبر

مسیر شما: اخبار تحلیلی بر محیط کسب و کار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در ایران
تحلیلی بر محیط کسب و کار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در ایران

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، محیط کسب و کار و چگونگی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در ایران را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ، متغیرهای تاثیرگذار بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید شامل ویژگی های فردی، محیط نهادی کسب و کار و محیط اقتصادی کسب و کار می شوند و این مطالعه بر نقش محیط کسب و کار متمرکز شده که مجموعه عوامل محیط نهادی و محیط اقتصادی ، محیط کسب و کار را شکل می دهند.

بر اساس نتایج 16 دوره فصلی پایش محیط کسب و کار توسط مرکز پژوهش های مجلس، تشکل های اقتصادی وضعیت محیط کسب و کار (6 مولفه محیطی) را 40 از 100 ارزیابی کرده اند که وضعیت خوبی محسوب نمی شود. بر اساس این نظرسنجی شاخص تبدیل یافته محیط اقتصادی کسب و کار (30 از 100 ) (شامل محیط مالی (26) ، محیط اقتصاد کلان (30) و ویژگی های صنایع (35)) ارزیابی نامساعدتری نسبت به عوامل محیط نهادی (51 از 100 ) (شامل نهادها و سیستم سیاسی (39)، فرهنگ و ارزش ها (55) و نظام آموزشی – علمی و تکنولوژی (58)) دارند.

بر اساس شاخص فرصت های نوآورانه و شاخص فرصت های آربیتراژ فنی، ایران در گروه چهارم طبقه بندی کشورها قراردارد. گروه چهارم کشورهایی اند که شاخص فرصت های نوآورانه کمتر و مساوی عدد یک و شاخص فرصت های آربیتراژ فنی بیشتر از عدد یک دارند. این کشورها در زمره کشورهایی محسوب می شوند که با فاصله از مرز تولید جهانی فعالیت می کنند و در سطح اقتصاد ملی از فرصت های نوآوری نسبت به کشورهای پیشرو کمتر بهره برداری می کنند و از فرصت های آربیتراژ فنی نیز به خوبی بهره برداری نمی کنند. ایران بر اساس شاخص فرصت های نوآوری و آربیتراژ فنی در 18 سال (1995-2012) با فاصله از مرز تولید فعالیت کرده و از فرصت های آربیتراژ فنی نیز به خوبی بهره برداری نکرده است. با وجود این ، مقایسه شاخص فرصت های نوآورانه ایران در سال های مختلف با متوسط جهانی نشان می دهد که در اغلب سال ها ایران از متوسط جهانی بهتر عمل کرده است.

در مشاهده مربوط به سال های 1390 و 1391 ، 16 درصد تغییر در (بدتر شدن) شاخص محیط اقتصادی کسب و کار احتمالا به 2 درصد تغییر هم جهت (کاهش) در شاخص نسبی بهره برداری از فرصت های نوآورانه کارآفرینی منجر شده است. به عبارت دیگر، تقریبا هر 8 درصد تغییر در (بدتر شدن )شاخص محیط اقتصادی کسب و کار احتمالا به یک درصد تغییر هم جهت (کاهش ) در شاخص نسبی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی، منجر شده است این کاهش (2 درصد) در شاخص نسبی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی احتمالا به 55 درصد کاهش در نرخ تراکم ایجاد کسب و کارهای جدید در سال 1391 نسبت به 1390 منجر شده است. بر اساس نظریه کارآفرینی شین، در مشاهده مورد اشاره ، کاهش در ایجاد کسب و کارهای جدید ناشی از بدتر شدن (16 درصد) شاخص محیط اقتصادی کسب و کار است. به عبارت دیگر هر یک درصد تغییر (بدتر شدن) شاخص محیط اقتصادی کسب و کار احتمالا 4/3 درصد تغییر هم جهت (کاهش ) در نرخ تراکم ایجاد کسب و کارهای جدید را به همراه خواهد داشت. با توجه به فقدان سری زمانی به اندازه کافی بلندمدت از شاخص محیط اقتصادی و نهادی کسب و کار برای ایران نمی توان تایید تجربی برای نظریه کارآفرینی شین ارائه کرد و در واقع در حد یک فرضیه که مشاهده کمی برای صحت آن وجود دارد، باقی می ماند.

در خاتمه بر بهبود محیط کسب و کار (به ویژه محیط اقتصادی کسب و کار) به عنوان یک متغیر احتمالی تاثیرگذار بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی و ایجاد کسب و کار جدید تاکید می شود. ایجاد و حفظ نهادهای تقویت کننده کارآیی بخش خصوصی و نهادهای تقویت کننده پاسخگویی مسئولین بخش عمومی، حمایت موثر از حقوق مالکیت و حداقل مداخله اجرایی ، حمایت از سرمایه گذاران با فراهم آوردن بستر ارائه اطلاعات شفاف و اصلاح نهادهای تخصیص منابع عمومی در کشورهای صادر کننده نفت از جمله عوامل بهبود دهنده محیط نهادی کسب و کارند و پرهیز از سیاست مالی ادواری در کشورهای صادرکننده نفت، عدم اتخاذ سیاست های اقتصاد کلان سست و مداخله جویانه ، توجه به تاثیر سیاست مالی دولت بر محیط مالی و پیشگیری از بیماری هلندی که می تواند سبب تغییر در اندازه و دینامیک بازارها و تعداد شرکت های کوچک شود، از جمله عوامل محیط اقتصادی بهبوددهنده اند.

 

نظر شما