نشست تخصصی مرکز پژوهش ها پیرامون سیاستگذاری در حوزة رسانه و ارتباطات جمعی

اولین نشست تخصصی برای بررسی چگونگی سیاستگذاری در حوزة رسانه و ارتباطات جمعی در مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش ها، سخنران این نشست تخصصی دکتر مهدی منتظر قائم عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود که جایگاه رسانه و ارتباطات جمعی در برنامه پنجساله ششم توسعه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

وی از سه بخش رسانه و ارتباطات جمعی ، بخش های جانبی و سازمانهای موازی و پشتیبان و بخش های ارگانیک سیاستگذاری به عنوان بخشهای اصلی سیاستگذاری رسانه ای نام برد و در ادامه به تشریح جایگاه سازمانهای موازی و پشتیبان در این زمینه پرداخت.

متذکر می شود که این نشست به همت دفتر مطالعات فرهنگی برگزار شد.
 

برچسب ها

اخبارپژوهشی، بخش های ارگانیک سیاستگذاری، سیاستگذاری در حوزه رسانه، سیاستگذاری رسانه ای