دیپلماسی پارلمانی (8) اجلاس های مشورتی – تخصصی اتحادیه بین المجالس

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی عملکرد اجلاس های مشورتی – تخصصی اتحادیه بین المجالس را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز ، ضمن بیان این مطلب که یکی از ملزومات مزیت سازی حداکثری از دیپلماسی پارلمانی سازمانی، شناسایی دقیق اجلاس های تخصصی و مشورتی سازمان های بین المجالس در چهار سطح منطقه ای، قاره ای ، فرامنطقه ای و جهانی است افزود: در این میان اتحادیه بین المجالس از اهمیت بیشتری برخوردار است که اجلاس های تخصصی آن را می توان در چهار بخش زیر تفکیک کرد:

الف ) اجلاس هایی که در تقویم زمانی معین توسط اتحادیه بین المجالس برگزار می شوند که از جمله موارد آن می توان به کنفرانس روسای پارلمان های دنیا، مجمع دبیران کل بین المجالس و کنفرانس روسای زن پارلمان های دنیا اشاره کرد.

ب) اجلاس های مشورتی – تخصصی که با مشارکت سایر پارلمان ها و دانشگاه های معتبر برگزار می شوند که از مصادیق آن می توان به سمینار صاحبنظران مطالعات پارلمانی با نمایندگان پارلمان ها و کنفرانس جهانی نمایندگان جوان بین المجالس اشاره کرد.

ج) اجلاس هایی که با مشارکت اتحادیه بین المجالس و برخی پارلمان های منطقه ای برگزار می شوند که از مصداق های آن می توان به سمینار منطقه ای اهداف توسعه پایدار با مشارکت پارلمان های مرکز و شرق اروپا اشاره کرد که در پانزدهم و شانزدهم ژوئن 2015 در بخارست رومانی برگزار شد.

د) اجلاس هایی که با مشارکت اتحادیه بین المجالس و برخی نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد برگزار می شوند که از نمونه های آن می توان به اجلاس مشترک این اتحادیه با «دفتر کاهش خطرات فجایع سازمان ملل» مورخ 13 مارس 2015 در ژاپن اشاره کرد.

در این گزارش با توجه به مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بین المجالس و با رویکرد تقویت دیپلماسی پارلمانی – سازمانی، رسالت و ماموریت های اجلاس های مشارکتی و غیرمشارکتی اتحادیه جهانی بین المجالس بررسی شده اند.

 

برچسب ها

اجلاس های مشورتی - تخصصی اتحادیه بین المجالس، اخبارپژوهشی، دیپلماسی پارلمانی سازمانی، سمینار منطقه ای، مجمع دبیران کل بین المجالس، کنفرانس روسای پارلمان های دنیا