مرادی:

کارگر و کارفرما ناچار از عقد قرارداد سفیدامضا هستند

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن اشاره به رقابت منفی در بازار کاری با وجود 3 میلیون اتباع بیگانه در کشور، گفت: در این شرایط کارگران مجبور به امضای قراردادهای سفید شده چراکه کارفرمایان برای گریز از پرداخت مزایا و بیمه از کارگران اتباع بیگانه استفاده می کنند.

خانه ملت؛ در خصوص رواج قراردادهای سفید امضا گفت: قراردادهای سفیدامضا غیرقانونی است اما به صورت عرفی رواج یافته است، عموماً کارگران به ناچار و کارفرمایان هم به دلیل مشکلات موجود از قراردادهای سفیدامضا استفاده می کنند اما در این میان حق کارگران تضییع می شود.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید با نظارت بیشتر از عقد قراردادهای سفید جلوگیری کند، طوری که نه کارگران مجبور به امضا و نه کارفرمایان ناچار به انجام چنین تخلفی شود.

مرادی در ادامه با تأکید بر اینکه شرایط بیمه ای برای کارفرمایان باید تسهیل شود، گفت: در حقیقت با تسهیل شرایط بیمه ای، مکانیسم مناسبی برای کنترل عقد قراردادهای سفیدامضا به وجود می آید، کارفرمایان از هزینه های بیمه ای بالا انتقاد دارند و از این رو گاه کارگران را مجبور به امضای قراردادهای سفید می کنند.

رقابت منفی در بازار کار، کارگران را مجبور به امضای قرارداد سفید کرده است

وی با اشاره به وجود 3 میلیون کارگر از اتباع بیگانه در کشور گفت: این تعداد کارگران که بیشترشان مجوز کار هم ندارند، شرایط را برای کارگران و کارفرمایان ایرانی دشوار ساخته است، کار کردن اتباع بیگانه بدون بیمه و مزایا باید کنترل شود در واقع برای جلوگیری و یا کاهش عقد قراردادهای سفیدامضا باید از به کارگیری نیروی کار غیرمجاز جلوگیری شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: کارگران با توجه به رقابت منفی ایجاد شده در راستای به کارگیری کارگران از اتباع بیگانه، به ناچار تن به عقد قراردادهای سفیدامضا می دهند تا بتوانند معیشت خود را تأمین کنند، لذا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید وضعیت هر دو قشر کارگر و کارفرما را در نظر گیرد.

نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی، گفت: در برخی از واحدهای صنفی و تولیدی که عموماً در داخل شهرها هستند، علاوه بر حداقل حقوق مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغی هم به عنوان حق بیمه از سوی کارفرما به کارگران پرداخت می شود، از این رو کارفرمایان برای گریز از پرداخت های بیمه ای، کارگران را مجبور به امضای قراردادهای سفید می کنند.

پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی برای جلوگیری از عقد قراردادهای سفیدامضا

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن یادآوری اینکه کارفرمایان عموماً به ناچار دست به تخلف می زنند و کارگران هم در شرایط سخت و به اجبار تن به امضای این نوع قراردادها می دهند، تصریح کرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و در راستای ممانعت از به کارگیری نیروی کار بیگانه می توان با پرداخت یارانه ای به واحدهای تولیدی و صنفی شرایط را برای کارفرما و کارگر تسهیل کرد./

پایان پیام
 

برچسب ها

اتباع بیگانه، اتباع غیرمجاز، اخبار برگزیده، حق بیمه، رفاه و بیمه های اجتماعی، واحد های صنفی، وزارت تعاون