چالش ها و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چالش ها و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی در بخش فناوری اطلاعات کشور را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری نوین این مرکز اعلام داشت: امروزه جوامع در تاثیر رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته اند. این تاثیر تا اندازه ای است که اگر جامعه و سازمانی در برنامه ریزی های خود آن را پیش بینی نکند امکان بقا در عصر اطلاعاتی و دانشی امروز را نخواهد داشت. انسان خود به وجود آورنده این فناوری هاست و خود باید توانایی و مهارت استفاده موثر و کارآ از آن را بیابد. از این رو منابع انسانی در جامعه امروز به عنوان یک سرمایه مهم برای پیشرفت جامعه و سازمان مطرح می شود. این واقعیت بیان می کند که اگر در کشور از نیروی توانمند و با مهارت در فاوا بهره نبریم، فرصت های بیشماری را از دست خواهیم داد و راه را برای پیشی گرفتن دیگر کشورهای منطقه و جهان باز خواهیم کرد و از چشم انداز خود که ایران را در جایگاه نخست منطقه و «برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی» دیده ، دور خواهیم شد. بنابراین برنامه ریزی برای توجه به انسان به عنوان یک سرمایه مهم در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از اولویت های مهم برای توسعه کشور به شمار می آید. البته پیش از آن باید چالش های توسعه سرمایه انسانی در فناوری اطلاعات و ارتباطات را شناخت تا مسیر را برای برنامه ریزی و پیشرفت هموار کرد. در این گزارش با مروری بر کلیات و مفاهیم موضوع سرمایه انسانی به بررسی وضعیت سرمایه انسانی حوزه فناروی اطلاعات و ارتباطات کشور پرداخته می شود و پس از آن با استفاده از دو تکنیک «مصاحبه و تحلیل تم» و «گروه بحث» به شناسایی چالش های توسعه سرمایه انسانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته می شود و راهکارهایی برای رفع این چالش ها ارائه می شوند آخرین نتایج نشان می دهند رتبه کشورمان در شاخص سرمایه انسانی 80 از میان 124 کشور و همچنین رتبه کشورمان در شاخص استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های اخیر 116 جهان است و در شاخص مهارت ها در رتبه 68 قرار دارد.

برچسب ها

اخبارپژوهشی، برنامه ریزی، تولید علم و فناوری، دانش پیشرفته، مصاحبه و تحلیل تم، منابع انسانی و سرمایه اجتماعی، چالش ها و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی، گروه بحث