بررسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و اندازه گیری این شاخص برای ایران

شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و چگونگی اندازه گیری این شاخص برای ایران در مرکز پژوهش های مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که شاخص حقوق مالکیت بین المللی(IPRI) شاخصی است که کشورهای دنیا را از لحاظ کیفیت نظام تامین حقوق مالکیت با هم مقایسه می کند افزود: در این شاخص نمره ای از 0 تا 10 به هر کشور داده می شود؛ به این ترتیب که نمره 10 نشان دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تامین حقوق مالکیت و صفر نشان دهنده کمترین حد تامین حقوق مالکیت است.

این گزارش می افزاید: برای اندازه گیری شاخص کلی حقوق مالکیت ابتدا آن را در سه دسته نماگر محیط حقوقی و سیاسی، نماگر حقوق مالکیت فیزیکی و نماگر حقوق مالکیت فکری محاسبه در انتها برای به دست آوردن شاخص حقوق مالکیت با هم جمع می کنند. متاسفانه در آخرین گزارش مربوط به شاخص بین المللی حقوق مالکیت 2014، کشور ایران در رتبه بندی و دسته کشورهای مورد بررسی وجود نداشته وشاخص تامین حقوق مالکیت برای ایران محاسبه نشده است و لذا این مطالعه به دنبال آن بوده که ساختار دقیق محاسبه شاخص حقوق مالکیت بین المللی سال 2014 را معرفی و با استفاده از ساختار شناسایی شده ، شاخص فوق برای اقتصاد ایران را در سال 2014 اندازه گیری کرده ، رتبه ایران در میان کشورهای حاضر در گزارش سال 2014 برای هر یک از زیربخش ها استخراج کند. در انتهای گزارش نیز مقایسه ای بین کارکرد ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای منطقه ارائه شده است.

نتایج اندازه گیری شاخص حقوق مالکیت بین المللی ایران در سال 2014 حکایت از آن دارد که در شاخص حقوق مالکیت بین المللی ایران با نمره 4/4 در جایگاه 83 بین 98 کشور قرار گرفته است. این در حالی است که ایران در سال 2013 با امتیاز 4/3 در جایگاه 111 در بین 131 کشور قرار داشته است. بنابراین شاهد بهبود نسبی عملکرد ایران بوده ایم. نتایج برآورد نماگر محیط سیاسی و حقوقی برای ایران نشان از آن دارد که ایران در این بخش با مقدار نماگر 3/6 در جایگاه 79 در بین 98 کشور قرار گرفته است. مقدار این نماگر در سال 2013 برای ایران برابر با 3/5 بوده است که رتبه 108 در بین 131 کشور را برای ایران به ارمغان آورده بود. نتایج برآوردها نماگر حقوق مالکیت فیزیکی نشان از آن دارد که ایران با مقدار عددی 5/3 در رتبه 80 در بین 98 کشور قرار دارد. مقدار این نماگر در سال 2013 برای ایران برابر با 5/6 بوده است که در این سال رتبه 97 در بین 131 کشور را به ایران اختصاص داده بود. نتایج برآورد نماگر حقوق مالکیت فکری همچنین حکایت از آن دارد که در این بخش ایران با امتیاز 4/4 در جایگاه 75 در بین 98 کشور مورد بررسی قرار دارد. در سال 2013 مقدار این نماگر برای ایران برابر با 3/9 بود که ایران را در جایگاه 109 در بین 131 کشور قرار می داد.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، بررسی شاخص بین المللی حقوق مالکیت، شاخص حقوق مالکیت بین المللی، نماگر حقوق مالکیت فکری، نماگر حقوق مالکیت فیزیکی، نماگر محیط حقوقی و سیاسی، کیفیت نظام تامین حقوق مالکیت