خبر

مسیر شما: اخبار ارتقای عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی با جذب سرمایه گذار خارجی
ارتقای عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی با جذب سرمایه گذار خارجی

نماینده مردم تفت و میبد در دوره دهم مجلس شورای اسلامی،گفت:باید از ظرفیت های سرمایه گذاران خارجی بطور مستقیم یا با مشارکت با بخش خصوصی استفاده شود تا زمینه ارتقای عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی فراهم شود.

 خانه ملت؛ کمال دهقانی فیروزآبادی درخصوص راهکارهای توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی گفت: باید پذیرفت عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید ارتقا یابد.

نماینده مردم تفت و میبد در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از کارکردهای مناطق آزاد تجاری و صنعتی جذب سرمایه گذار خارجی است.

ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی برای توسعه مناطق آزاد تجاری و صنعتی

دهقانی فیروزآبادی افزود: مناطق آزاد تجاری و صنعتی دارای قوانین خاصی است که ظرفیت های مناسبی را برای توسعه فراهم می کند.

وی تاکید کرد:سرمایه گذاران خارجی می توانند در مناطق آزاد تجاری و صنعتی شرکت در زمینه هایی مانند تولید و صنعتی ثبت کنند؛ نباید فراموش کرد برای ارتقای عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید زیرساخت ها در این مناطق تقویت شود.

دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه دولت بایدحمایت های لازم را برای تامین هزینه تقویت مناطق آزادتجاری و صنعتی انجام دهد، افزود:البته دولت می تواند مدیریت هزینه ای را در اختیار مدیران این بخش قرار دهد تا از درآمدهای حاصل دراین مناطق هزینه های مذکور تهیه شود.

نماینده مردم تفت و میبد در دوره دهم مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: باید از ظرفیت های سرمایه گذاران خارجی بطور مستقیم یا با مشارکت با بخش خصوصی استفاده شود تا زمینه ارتقای عملکرد مناطق آزاد تجاری و صنعتی فراهم شود./

نظر شما