افضلی تأکید کرد:

چای ارگانیک ایرانی مشتریان بسیاری را جذب می کند

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش صادرات چای نیازمند دیپلماسی اقتصادی است، گفت: افزودنی های چای خارجی تمایل مشتریان ایرانی را کاهش داده بنابراین چای ایرانی به لحاظ ارگانیک بودن می تواند مشتریان بسیاری را جذب کند.

خانه ملت؛ نظر افضلی درباره افزایش صادرات چای ایرانی در کشور، گفت: باید برای تولیدات چای در کشور برنامه ریزی بهینه عملیاتی شود؛زیرا با توجه به ظرفیت داخلی کشورمان در زمینه تولید چای می توانیم با برنامه ریزی مدون میزان کشت چای داخلی را افزایش دهیم تا شهروندان چای ایرانی را برای مصرف انتخاب کنند و درنهایت این محصول غنی را نیز به چرخه صادرات رهنمون کنیم.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای صادرات بهینه چای باید سرعت فرآروی محصول افزایش یابد، تصریح کرد: صادرات فله ای چای باید در زمینه صادرات حذف شود.

چای ایرانی به دلیل ارگانیک بودن مشتریان بسیاری درحیطه داخلی و بین المللی دارد

وی ادامه داد: برای بهبود تولیدات چای باید سازوکاری ترسیم کردکه خرید تضمینی چای به نحو کارشناسانه ای عملیاتی شود تا کشاورز بتواند با انگیزه کافی به کاشت،داشت و برداشت محصولات بپردازد.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس با بیان اینکه افزودنی های چای خارجی تمایل شهروندان را برای خرید این محصول خارجی کاهش داده است، یادآور شد: چای ایرانی با توجه به شرایط ارگانیک بودن مشتریان بسیاری درحیطه داخلی و بین المللی دارد.

عضوکمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه افزایش صادرات چای نیازمند دیپلماسی اقتصادی است، یادآورشد: برای افزایش زیرکشت چای ایرانی چایکاران نیازمند تسهیلات ویژه هستند./

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، ارگانیک، بخش های ارگانیک سیاستگذاری، توسعه صادرات، تولید چای، حجم صادرات، خرید تضمینی، خرید تضمینی محصولات کشاورزی، صادرات، محصولات ارگانیک، نرخ خرید تضمینی، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی، کشت ارگانیک