رضایی:

رونق مسکن در گرو کاهش سود تسهیلات است

رئیس کمیسیون عمران گفت: کاهش سود تسهیلات می تواند به رونق حوزه مسکن و حل معضلات این حوزه کمک کند.

خانه ملت؛ محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم درباره طرح دولت برای خروج مسکن از رکود گفت: 160 بنگاه اقتصادی با مسکن فعالیت می کنند این درحالی اســت که دو میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.

وی با بیان این که کاهش سود تسهیلات می تواند به رونق مسکن کمک کند، اظهار داشت: تســهیلات خرید مسکن افزایش 34 درصدی یافته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران؛ رضایــی با تاکید بــر این که دولت باید سیاست ها را در حوزه مسکن مشــخص کند، خاطرنشان کرد: بعد از تعیین سیاست ها، تکلیف تولیدکننده و خریدار نیز مشــخص می شــود ضمــن این که کاهش نرخ ســود بانکی زمانی بــرای تولیدکننده و متقاضیان مسکن ارزشمند است که بازار مسکن را تثبیت و هیجانات این بازار را کمرنگ کنیم.

برچسب ها

اخبار برگزیده، اوراق تسهیلات خرید مسکن، بازار مسکن، تسهیلات بانکها، تسهیلات بانکی، تولید مسکن، حوزه مسکن، خروج بازار مسکن از رکود، سود بانکی، قیمت مسکن، نرخ سود، نرخ سود بانکی، نرخ های سود بانکی، کاهش نرخ سود بانکی