بختیاری تاکید کرد:

دیپلماسی بین المللی و بازاریابی نیاز امروز صادرات پسته

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورز،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دیپلماسی بین المللی و بازاریابی نیاز امروز صادرات پسته است،گفت:بخش تجارت وزارت صنعت و معدن در راستای بازاریابی فعال نیست.

 خانه ملت؛ علی بختیاری درباره صادرات پسته،گفت:امکانات و تسهیلات لازم برای شرکت های تخصصی پسته باید فعال شود تا پسته کاران بتوانند وضعیت خرید محصول پسته را بهبود ببخشند.

نماینده مردم بافت،رابر و ارزوئیه در مجلس با بیان اینکه شرکت های صادراتی پسته باید دراستان کرمان ساماندهی شوند،گفت: دیپلماسی بین المللی با فعال شدن بخش تجارت،بازرگانی وزارت صنعت ،می تواند شرایط بهینه صادارت محصولی همچون پسته را فراهم کند.

شناسایی بازارهای مناسب صادرات پسته با همکاری وزارت خارجه و صنعت

وی بیان اینکه با ساماندهی وتقویت شرکت های تخصصی تولید و بسته بندی پسته می توان شرایط خریدو فروش پسته را سروسامان داد، افزود:بخش تجارت،وزارت صنعت و معدن تجارت در زمینه بازاریابی باید فعال تر شود.

بختیاری،تصریح کرد:وزارت خارجه می تواندبا همکاری وزارت صنعت،معدن و تجارت بازارهای مناسب صادرات پسته را شناسایی و سپس برای صادرات بهینه این محصول استراتژیک تصمیمات مناسبی بگیرد.

عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه دیپلماسی بین المللی و بازاریابی نیاز امروز صادرات بهینه پسته است،گفت:بخش تجارت وزارت صنعت و معدن تجارت در راستایی بازاریابی فعال نیست./

برچسب ها

اخبار برگزیده