اکبری:

افق صادراتی تاجران کشاورزی برپایه نگاه بلندمدت باشد

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نگاه تاجران کشاورزی ما باید در راستای افق بلندمدت ترسیم شود تا بتوانیم درراستای تدوام صادراتی حرکت کنیم،گفت:صادرات بهینه لبنیات نیازمند رعایت استانداردهای بین المللی است.

 خانه ملت؛ علی اکبری درباره صادرات لبنیات،گفت:برای اینکه درصادرات محصولات لبنی حضور موفق داشته باشیم؛بدیهی است که باید درگام نخست تداوم تولید و رعایت معیارهای صادرات را در یک بازه بلندمدت زمانی در دستور کار قرار دهیم تا بتوانیم به نحو شایسته ای به بازار جهانی لبنیات صادرات داشته باشیم.

صادرات لبنیات با رعایت استانداردهای بین المللی و درنظرگرفتن سلیقه مشتری

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سودکلان صادرات در کوتاه مدت فکر مناسبی در عرصه صادراتی تلقی نمی شود،تصریح کرد: ما صادرات کوتاه مدت محصولات مختلف را به آسیایی میانه و عراق را شاهد بودیم اما تجربه ما دراین عرصه مناسب نبوده است؛زیرا صادرات کالاهای ما از منظرکیفیت نیز در این عرصه مناسب نبود.

وی ادامه داد:صادرات لبنیات باید با رعایت معیار استانداردهای بین المللی و درنظرگرفتن سلیقه مشتری لحاظ شود؛زیرا برای صادرات لبنیات باید علاوه رعایت مسائل بهداشتی بطورکامل استاندارهای صادرات نیز در نظر گرفته شود.

اکبری با بیان اینکه در عرصه صادرات محصولات لبنی معیارهای محکمی وجود دارد که باید بطور کامل رعایت شود، افزود: اگر به معیارهای صادرات توجه نکنیم ،نمی توانیم در راستای صادرات لبنیات بسیار کاربردی و اصولی حرکت کنیم.

عضوکمیسیون کشاورزی،آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه نگاه تاجران کشاورزی ما باید در راستای افق بلندمدت ترسیم شود تا بتوانیم در راستای تدوام صادراتی حرکت کنیم، یادآورشد:زمانی صادرات محصولات کشاورزی می تواند از منظر اقتصادی حائز اهمیت باشد که صادرات محصول همراه با تداوم تولید باشد.

برچسب ها

آب و منابع طبیعی، اخبار برگزیده، توسعه صادرات، شیر و لبنیات، صنایع لبنی، فرآورده های لبنی، قیمت لبنیات، محصولات لبنی، هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی