تطبیق سند برنامه ششم توسعه با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه صنعت

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن تطبیق سند برنامه ششم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، راهکارها و اقدامات پیشنهادی مرتبط با حوزة تخصصی انرژی، صنعت و معدن را بررسی کرد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در این گزارش تطبیقی راهبردهای سند برنامه ششم ، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه (امور اقتصادی) را با یکدیگر مقایسه کرده و سپس کارآیی راهکارهای پیشنهادی را مورد بررسی قرار داده است.

به عنوان مثال در زمینه بهبود محیط و سهولت انجام کسب و کار، توسعه صنایع پیشرفته و دانش بنیان و نوسازی و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی راهبردهای سند برنامه ششم تبیین و با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز سیاست های کلی برنامه ششم مطابقت داده شده است.

 

برچسب ها

اخبار پژوهشی، بهبود محیط و سهولت انجام کسب و کار، توسعه صنایع پیشرفته و دانش بنیان، راهبردهای سند برنامه ششم، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، نوسازی و توسعه فناوری در واحدهای صنعتی