دلخوش اباتری تاکیدکرد:

ایجاد سردخانه های مدرن راهکار اساسی بهبود وضعیت مرکبات کشور

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی وضعیت مرکبات توسط دولت با توجه به میزان تولید الزامی است،گفت: راهکار اساسی برای بهبود وضعیت مرکبات در کشور ایجاد سردخانه های مدرن است.

  خانه ملت؛ سیدکاظم دلخوش اباتری درباره وضعیت مرکبات درکشور،گفت:برای بهبود وضعیت مرکبات کاران باید شرایط بهینه نگهداری محصول برای کشاورزان درنظرگرفته شود؛زیرا اگر سردخانه و محل های نگهداری مرکبات در شرایط استاندارد برای کشاورز مهیا شود،کشاورز محصول را با بهای مناسب بفروش می رساند.

نبود سردخانه فرصت بلندمدت ذخیره سازی محصول را از کشاورز می گیرد

نماینده مردم صومعه سرا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعداد سردخانه های کشاورزی درکشور مناسب نیست، تصریح کرد:بدیهی است که خلاء سردخانه فرصت بلندمدت ذخیره سازی محصول را از کشاورز می گیرد؛ بنابراین کشاورز به ناچار محصول را با بهای پایین به دلال واگذار می کند.

وی با بیان اینکه در شرایطی که روابط مناسبی با روسیه داریم می توان با یک برنامه ریزی جامع محصولات کشاورزی کشور را به نحو اصولی صادر کرد،ادامه داد:وزارت صنعت ،معدن و تجارت باید با حمایت از بخش خصوصی بسترهای صادرات محصولات کشاورزی را فراهم کند.

دلخوش اباتری افزود: باید زمینه حضور سرمایه گذاران به نحو مطلوب درصنعت کشاورزی مهیا شود و ازهمین رو بازاریابی بین المللی و رایزن های اقتصادی نیز باید در راستای صادرات محصولات کشاورزی لحاظ شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساماندهی وضعیت مرکبات توسط دولت با توجه به میزان تولید ما در این زمینه الزامی است،گفت:راهکار های اساسی برای بهبود وضعیت مرکبات در کشور ایجاد سردخانه های مدرن است./

برچسب ها

اخبار برگزیده، سردخانه و انبارهای مدرن، کمیسیون اقتصادی مجلس