باستانی نشست امروز کمیسیون صنایع و معادن را تشریح کرد:

بررسی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از بررسی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد که در جریان این بررسی ماده ۳ این طرح مبنی بر اعمال نظر مستقیم سازمان منابع طبیعی بر عملکرد اکتشاف و استخراج معادن حذف شد.

  خانه ملت؛ سعید باستانی در تشریح نشست امروزکمیسیون متبوع خود گفت: موادی از طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده در نشست امروز کمیسیون بررسی شد و در جریان بررسی ماده 3 این طرح حذف شد.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب ماده 2 طرح مذکور افزود: تمامی عرصه و اعیانی، جنگل ها، مراتعی که حریم نیست، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی، چمنزارها، بوته زارها، نیزارها، اراضی مستحدث، اراضی ساحلی، اراضی موات، کویرها، شنزارها، اراضی بیابانی و همچنین سایر منابعی که توسط دولت ایجاد شده یا خواهد شد با رعایت سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از قبیل پارک های جنگلی و خزانه های تولید نهال و بذر جنگلی و مرتعی(نهالستان ها و ایستگاه های تولید بذر و نهال) که جملگی، متعلق به دولت بوده و در اختیار حکومت اسلامی است.

قطع درختان صرفا با صدور پروانه قطع امکانپذیر است

باستانی با بیان اینکه ماده 3 طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در نشست کمیسیون حذف شد، ادامه داد: ماده 3 طرح مذکور بر اعمال نظر مستقیم سازمان منابع طبیعی بر عملکرد اکتشاف و استخراج معادن بود که این ماده با توجه به وجود قانون جامع معادن حذف شد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تصویب ماده 4 طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تصریح کرد: قطع درختانی که در اجرای طرح های جنگل داری مورد بهره برداری قرار می‌گیرند صرفا با صدور پروانه قطع امکانپذیر است و ادامه مواد ارجاع شده در نشست بعدی کمیسیون بررسی خواهد شد./

برچسب ها

اخبار برگزیده، کمیسیون صنایع، کمیسیون صنایع و معادن، کمیسیون صنایع و معادن مجلس