جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1147177 موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران ؛ گزارش نظارتی عملکرد هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار
تاریخ انتشار: 1398/03/19
1147171 زیر و بم موانع تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در ایران
تاریخ انتشار: 1398/03/19
957824 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کرة جنوبی و درس هایی برای ایران
تاریخ انتشار: 1395/01/20
957822 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کرة جنوبی و درس هایی برای ایران
تاریخ انتشار: 1395/01/18