جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1611480 تسهیل دریافت دادخواست های الکترونیکی از سوی دیوان عدالت
تاریخ انتشار: 1399/07/02
1611144 اجرایی سازی مفاد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه درحوزه آسیب های اجتماعی
تاریخ انتشار: 1399/07/01
1610776 رعایت عدالت در جذب نیروها
تاریخ انتشار: 1399/06/31
1586994 بررسی ابعاد موضوع آمایش سرزمین
تاریخ انتشار: 1399/05/22
1581812 ضرورت رعایت عدالت در بهره برداری از منابع دریایی
تاریخ انتشار: 1399/05/14
1577672 نحوه به کارگیری معلمان در مدارس غیرانتفاعی
تاریخ انتشار: 1399/05/08
1562990 آمایش سرزمینی از هدررفت سرمایه های کشور جلوگیری می کند
تاریخ انتشار: 1399/04/14
1559352 گسترش اعتراض های ضدنژادپرستی در آمریکا و اروپا
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1559938 ضرورت توسعه عدالت آموزشی با اولویت مناطق محروم
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1559286 اقدامات قوه قضاییه در راستای برقراری عدالت
تاریخ انتشار: 1399/04/08