جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1598304 لزوم تقویت دیپلماسی اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/06/04
1557952 ضرورت توجه به پیوست های اجتماعی و فرهنگی پروژه های اقتصادی
تاریخ انتشار: 1399/04/06
1329854 بررسی مصرف حامل های انرژی در بخش حمل و نقل
تاریخ انتشار: 1398/07/30
1309670 بررسی یارانه انرژی از منظر حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1309630 درباره یارانه انرژی در ایران 5. تصویر مصرف حامل های انرژی و آب در بخش کشاورزی
تاریخ انتشار: 1398/07/16
1307138 درباره یارانه انرژی در ایران 1. یارانه پنهان و ملاحظات آن
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1307106 بررسی یارانه پنهان انرژی در ایران
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1243502 عواقب افزایش قیمت سوخت
تاریخ انتشار: 1398/06/03
1183022 طرح الزامات اجرای توزیع و عرضه سوخت سی.ان.جی در کشور
تاریخ انتشار: 1398/04/25
1003175 بررسی بودجه ۹۶ در حوزه انرژی در کمیسیون به پایان رسید
تاریخ انتشار: 1395/10/05