جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1435186 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگو درحوزه قوانین بهبود مستمر محیط کسب وکار
تاریخ انتشار: 1398/11/20
1435201 ارزیابی عملکرد شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی1. ارزیابی اجرای 14 حکم مندرج در ماده (11) قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار
تاریخ انتشار: 1398/11/20
1043726 وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی (سال 2018 ) و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بهبود رتبه کشور در این گزارش
تاریخ انتشار: 1396/11/07
1042617 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 49 . الزامات بهبود محیط کسب وکار
تاریخ انتشار: 1396/11/01
1040244 وضعیت ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی (سال 2018 ) و ارزیابی عملکرد دولت یازدهم در بهبود رتبه کشور در این گزارش
تاریخ انتشار: 1396/10/04
1019168 اقدامات بهبود رتبه ایران درکسب و کار بانک جهانی
تاریخ انتشار: 1396/03/02
1019140 اقدامات بهبود رتبه ایران درکسب و کار بانک جهانی
تاریخ انتشار: 1396/03/02