جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1563362 مسیر ایمن سازی ساختمان های پایتخت
تاریخ انتشار: 1399/04/15
1121642 ضرورت تمرکززدایی و افزایش اختیار استانها در امور مختلف
تاریخ انتشار: 1397/12/21
1120127 دولت الکترونیک زمینه تمرکززدایی در کشور
تاریخ انتشار: 1397/12/18
1028270 ساخت مسکن استیجاری نسخه ای برای تعدیل قیمت ها در بازار اجاره بها
تاریخ انتشار: 1396/05/03
1019867 اداره بهینه پایتخت نیازمند قانونی ویژه برای مدیریت یکپارچه شهری است
تاریخ انتشار: 1396/03/03
1018811 تبدیل شدن پایتخت به بمب جمعیتی
تاریخ انتشار: 1396/03/01
962391 ارائه وام کم بهره؛ راهکار خروج خودروهای فرسوده
تاریخ انتشار: 1395/02/12
902869 موافقان و مخالفان جابجایی پایتخت
تاریخ انتشار: 1393/06/22
898041 مهلت دو ساله به شورای ساماندهی برای ارائه نتایج تحقیقات انتقال پایتخت
تاریخ انتشار: 1393/05/21
895710 ارجاع طرح ساماندهی و تمرکززدایی از تهران به اداره قوانین
تاریخ انتشار: 1393/04/30