جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1388733 میزان مجازات حبس جرائم مرتبط با مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافت
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388669 تخفیف جرایم تعزیری مشخص شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388625 موضوع کاهش مجازات برای جرائم ارتکابی متعدد و مختلف به کمیسیون ارجاع شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388065 تعدد جرایم عمدی مانع از صدور حکم به مجازات جایگزین حبس می شود
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388497 موارد مشمول "مرور زمان" قانون مجازات حبس تعزیری مشخص شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388413 مجازات های حبس تعزیری برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می یابد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388369 شرایط تقلیل یا تبدیل مجازات تعزیری تعیین شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388325 مجازات های حبس کاهش یافت
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388281 حبس های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود
تاریخ انتشار: 1398/10/01
1388237 شروط تغییر محکومیت های حبس تعزیری مشخص شد
تاریخ انتشار: 1398/10/01