جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1618430 عوامل بروز فساد در مدیریت شهری
تاریخ انتشار: 1399/07/12
1562082 رویکرد مجلس یازدهم از قوه قضاییه حمایتی است
تاریخ انتشار: 1399/04/12
1560290 ساختار نظارتی و مبارزه با فساد باید پیشگیرانه باشد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1560182 تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم و تاثیر آن بر پیشگیری از مفاسد
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559842 کمیسیون اصل 90 سعی در ایجاد تعامل قوا با یکدیگر
تاریخ انتشار: 1399/04/09
1559308 تداوم مبارزه با فساد
تاریخ انتشار: 1399/04/08
1559230 قانون اساسی دو رکن صحن و کمیسیون برای مجلس تعریف می کند
تاریخ انتشار: 1399/04/07
1557768 عزم مجلس یازدهم برای مبارزه با فساد جدی است
تاریخ انتشار: 1399/04/05
1557598 مبارزه با فساد سبب تقویت امید و اعتماد مردم
تاریخ انتشار: 1399/04/04
1346605 ضروری دانستن لوایح سه گانه شفافیت، مدیریت تعارض منافع و مبارزه با فساد اداری
تاریخ انتشار: 1398/08/20