جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1441621 سرمایه اصلی هر کشور نیروی انسانی است
تاریخ انتشار: 1398/11/27
1426489 به جریان افتادن ماده 134 آیین نامه داخلی مجلس در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی
تاریخ انتشار: 1398/11/08
1421191 مرکز پژوهش های مجلس باید از جایگاه و منزلت مشاوره ای ارتقا پیدا کند
تاریخ انتشار: 1398/11/05
1372397 ضرورت حمایت از اقتصاد دانش بنیان و شرکت های نوآور
تاریخ انتشار: 1398/09/20
1314858 آینده درخشان و رشد شرکت های دانش بنیان
تاریخ انتشار: 1398/07/20
1312874 جوان نخبه پاره تن ایران است/حرکت علمی را با شوق مضاعف ادامه دهید
تاریخ انتشار: 1398/07/17
1307638 نیروی انسانی، مسئله اساسی در توسعه درون سرزمینی
تاریخ انتشار: 1398/07/15
1239674 باید نخبگان را جذب کرد
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1239606 فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه های دنیا مرز نمی شناسد
تاریخ انتشار: 1398/06/02
1152071 لزوم استفاده از نخبگان و هسته های علمی دانشجویی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی
تاریخ انتشار: 1398/04/02