جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره خبر عنوان، تاریخ انتشار
1126480 هوش مصنوعی در جهان (3) (جمهوری خلق چین)
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1126476 وضعیت هوش مصنوعی در جمهوری خلق چین چگونه است؟
تاریخ انتشار: 1398/01/24
1078723 هوش مصنوعی در جهان (1) (فدراسیون روسیه)
تاریخ انتشار: 1397/08/06
1078734 هوش مصنوعی در روسیه
تاریخ انتشار: 1397/08/06
1073295 ضرورتها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی هوش مصنوعی
تاریخ انتشار: 1397/07/01
1073285 هوش مصنوعی و قانونگذاری(7) قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا (ضرورتها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی)
تاریخ انتشار: 1397/07/01
1070029 هوش مصنوعی و قانونگذاری(6) تحقیقاتی در هوش مصنوعی و قانونگذاری
تاریخ انتشار: 1397/06/06
1070037 هوش مصنوعی و قانونگذاری
تاریخ انتشار: 1397/06/06
1067456 هوش مصنوعی و قانونگذاری در حوزه روباتیک
تاریخ انتشار: 1397/05/09
1067454 هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا)
تاریخ انتشار: 1397/05/09