آموزش و تحقیقات
اجتماعی
اصل نودم قانون اساسی مجلس
اقتصادی
امنیت ملی و سیاست خارجی
امور داخلی کشور و شوراها
انرژی
برنامه و بودجه و محاسبات
بهداشت و درمان
تحقیق
تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس
تلفیق
تلفیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
صنایع و معادن
عمران
فراکسیون استاندارد و کیفیت
فراکسیون کار و کارگری
فرهنگی
قضایی و حقوقی
لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
مشترک
مشترک اصلاح بخشی از ساختار دولت
مشترک بررسی طرح استفساریه ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
مشترک بررسی طرح تشکیل وزارت گردشگری
مشترک بررسی طرح نحوه اجرای بند ب ماده ۳۴ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و جزء ۳ بند ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور
مشترک بررسی لایحه ی اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری
مشترک رسیدگی به طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی
مشترک رسیدگی به طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی
مشترک رسیدگی به طرح تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد
مشترک رسیدگی به طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی - تاریخی
مشترک رسیدگی به طرح درآمد پایدار شهرداری های کشور
مشترک رسیدگی به طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها
مشترک رسیدگی به طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان
مشترک رسیدگی به طرح چک
مشترک رسیدگی به لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
مشترک رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور
مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور
مشترک طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد
مشترک طرح تاسیس سازمان ملی استاندارد ایران
مشترک طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش
مشترک لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
ویژه
ویژه جهاد اقتصادی
ویژه حمایت از تولید ملی
ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
ویژه طرح تحول اقتصادی دولت
ویژه طرح هدفمند کردن یارانه ها
ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
کشاورزی، آب و منابع طبیعی