تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180150 رئیس فریدون حسنوند فریدون حسنوند خوزستان (اندیمشک)
1180154 نایب رئیس اول حسین امیری خامکانی حسین امیری خامکانی کرمان (زرند / کوهبنان)
1180158 نایب رئیس دوم عدل  هاشمی پور عدل هاشمی پور کهگیلویه و بویر احمد (کهگیلویه)
1180170 سخنگو سکینه  الماسی سکینه الماسی بوشهر (جم کنگان دیر)
1180162 دبیر اول عبدالحمید خدری عبدالحمید خدری بوشهر (بندر دیلم / بوشهر / گناوه)
1180166 دبیر دوم کوروش  کرم پور حقیقی کوروش کرم پور حقیقی فارس (فیروزآباد)

دستور جلسه