تعداد رکورد ها :‌ 6

# نقش نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه
1180202 رئیس الهیار ملکشاهی الهیار ملکشاهی لرستان (کوهدشت)
1180206 نایب رئیس اول یحیی  کمالی پور یحیی کمالی پور کرمان (جیرفت)
1180210 نایب رئیس دوم محمد کاظمی محمد کاظمی همدان (ملایر)
1180222 سخنگو حسن نوروزی حسن نوروزی تهران (رباط کریم)
1180214 دبیر اول حسین  رضازاده حسین رضازاده فارس (کازرون)
1180218 دبیر دوم جلیل  رحیمی جهان آبادی جلیل رحیمی جهان آبادی خراسان رضوی (باخرز / تایباد / تربت جام)

دستور جلسه