با قرائت بیانیه ای در جلسه علنی امروز مجلس ،نمایندگان مشهد تحریکات اخیر ضد انقلاب در این شهر را محکوم کردند.