تبلیغات سیاسی درباره تغییر نام خلیج فارس و راهکارهای مقابله با آن با حضور مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه و کارشناسان مربوطه در کمیته روابط خارجی مجلس بررسی شد.