رئیس جمهور لایحه بودجه 530 هزار میلیارد ریالی سال 1384 کل کشور را تقدیم مجلس کرد.