بیانیه 160 تن از نمایندگان مجلس در خصوص محکومیت اهانت نظامیان آمریکایی به قرآن کریم قرائت شد.
همچنین نامه 156 نفر از نمایندگان به ریاست جمهوری در خصوص مشکلات صنایع نساجی کشور خوانده شد.