نامه بیش از 160 نماینده خطاب به رئیس جمهور در خصوص تامین به موقع نهاده‌های کشاورزی قرائت شد.