حوزه انتخابیه : ()

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۳ "آقای بیت الله عبداللهی"