حوزه انتخابیه : ()

عضویت در کمیسیون

سال چهارم : نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها