محل تولد : عجب شیر

 

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مراغه)