حوزه انتخابیه : (عجب شیر / مراغه)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۱۶ "آقای علی جلیلی شیشوان"