آقای احمد   علیرضا بیگی

 
سوابق و فعالیت ها:
- هیات علمی ناجا
استاندار آذربایجانشرقی

تحصیلات:
- دکترای امنیت ملی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (آذر شهر / اسکو / تبریز)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۶ "آقای احمد علیرضا بیگی"