آقای حسین حاتمی

 
سوابق و فعالیت ها:
-مسئول بسیج عشایر-سپاه
پاسداران

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد علوم سیاسی