آقای حمزه  امینی

 
سوابق و فعالیت ها:
-دبیر آموزش و پرورش

تحصیلات:
- کارشناسی ارشد ادبیات

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (هشترود)
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۴ "آقای حمزه امینی"