حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)

عضویت در کمیسیون

سال اول : عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات سال اول : عضو کمیسیون تلفیق
تعداد طرح و لوایح امضاء شده نشانگر عملکرد نمایندگان محترم نبوده و معیار سنجش فعالیت آنان نمی باشد.

۵ "آقای مهدی اسماعیلی"